Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden:

De algemene leverings, verkoop en betalings voorwaarden van Smash Design, een handelsnaam van Kledingstore gevestigd te Rijswijk, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s- Gravenhage onder nummer 72146419.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Smash Design, verder aan te duiden als “Smash Design”, en de wederpartij waarop Smash Design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere
(rechts)persoon, die met Smash Design een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Smash Design een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Smash Design voor de uitvoering waarvan door Smash Design derden dienen te worden betrokken.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Smash Design en zijn directie.

1.5 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen Smash Design’s voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins bedongen is.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Smash Design en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.9 Indien Smash Design niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Smash Design in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle door Smash Design gedane aanbiedingen, offertes of prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 Door Smash Design verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan aanwijzingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 Smash Design behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Smash Design eerst dan tot stand nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

3.2 Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, binden Smash Design slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Voor transacties waarvan naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 kalenderdagen.

3.4 Elke overeenkomst wordt door Smash Design aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij –uitsluitend ter Smash Design’s beoordeling, voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5 Smash Design is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.6 Smash Design is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor de juiste uitvoering van de door Smash Design verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3.7 Smash Design zal ten alle tijden voor de levering van drukwerk of ander reclame materiaal zoals belettering of lichtreclame, eerst een tekstproef van de te drukken, vervaardigen of plotten van bestanden aan haar cliënt toezenden, per E-mail, per gewone postbezorging, of persoonlijk overhandigen, de cliënt dient zeer zorgvuldig deze tekstproef op tekstuele fouten te controleren, ook al is de juiste tekst, naam, E-mailadres, of telefoonnummer, eerder door opdrachtgever c.q. cliënt aangeleverd, na akkoord bevinding van deze opdracht is Smash Design hiervoor niet meer verantwoordelijk of aansprakelijk.

3.8 Alle textiel door cliënt zelf aangeleverd voor transfer bedrukking, dient tenminste kleurecht te zijn tot een temperatuur van 190 graden Celsius.

3.9 De wederpartij is gehouden Smash Design tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de werken van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op levering franco huis, magazijn of andere opslagplaats, in Euromunt en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd als ook exclusief kosten van verzending.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der prijsfactoren is Smash Design gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Smash Design al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Betaling
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op de door Smash Design aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Smash Design vermelde valutadatum wordt als dag van betaling aangemerkt.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde van ook.

5.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invordering) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

5.4 Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

 1. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
 2. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende
  verplichting niet nakomt,
 3. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor
  gestelde termijn te voldoen,
 4. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk
  gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in
  een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat
  tot wijzigen tot de doelstelling van haar bedrijf heeft Smash Design door
  het enkel plaatsvinden van een der opgesomde omstandigheden het
  recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag
  verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Smash Design’s
  verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of
  ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd
  Smash Design’s recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

5.5 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Smash Design’s, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te hare keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De hoogte van de aan Smash Design verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-. Een retentierecht van de wederpartij of de
compensatie van de wederpartij met tegen vorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de klant niet door Smash Design betwist wordt of rechtsgeldig is.

5.6 Indien Smash Design daartoe aanleiding ziet, kan Smash Design nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 6. Annulering
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst, zulks met een minimum van € 25,-

Artikel 7. Levering en termijnen
7.1 Smash Design levert vanaf magazijn. Ten aanzien van opdrachten geldt, ongeacht de waarde van de opdracht, dat een bijdrage van € 6.50 aan verzendkosten in rekening wordt gebracht.

7.2 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De genoemde leveringstermijnen zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Smash Design bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

7.3 Overschrijding van de door Smash Design opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

7.4 Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij.

7.5 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen bij bestellingen voor zover dit door Smash Design met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

7.6 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transport gereed staat.

7.7 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Smash Design dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

7.8 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

7.9 Smash Design is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

7.10 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te hare beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico.

Artikel 8. Transport
8.1 Het risico gaat uiterlijk bij verzending van de (gedeeltelijke) levering
op de wederpartij over.

8.2 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Smash Design is verstrekt, door Smash Design als goed huisvader / koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld / nalatigheid van de vervoerder.

8.3 Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Tot aan de voldoening van alle vorderingen, welke Smash Design nu of in de toekomst toekomen jegens de wederpartij, wordt Smash Design de volgende bescherming geboden: Smash Design behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.

9.2 In geval de wederpartij enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Smash Design in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Smash Design gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Smash Design tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

9.3 De wederpartij is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Smash Design bewust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Smash Design.

9.4 Indien de (mede-) eigendom van Smash Design door natrekking of door zaaksvermenging tenietgaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-)eigendom van de klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op Smash Design overgaat. De klant garandeert kosteloos Smash Design‘s(mede-) eigendom. Het is de klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de wederpartij Smash Design daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op ons eigendomsvoorbehoud te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop ons eigendomsvoorbehoud rust dient ons onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de klant welke in strijd zijn met de overeenkomst hebben wij het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de wederpartij verplicht tot afgifte. Het geldend maken van Smash Design’s eigendomsvoorbehoud, evenals de verpanding door Smash Design van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De wederpartij is gehouden Smash Design ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de wederpartij uit wederverkoop van Smash Design’s door hem nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan Smash Design overgedragen. In geval de goederen door de wederpartij verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke niet Smash Design’s eigendom zijn, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door Smash Design geleverde goederen. De wederpartij is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens Smash Design nakomt.

Artikel 10. Reclame
10.1 De wederpartij is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering
zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijv. de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vervoersdocumenten te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade Smash Design binnen 4 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de klant te worden medegedeeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. De beschadigde goederen blijven bij de wederpartij, totdat zij door onze deskundige beoordeeld zijn. Latere reclames dan hier genoemd worden niet door Smash Design geaccepteerd. Indien de reclame door Smash Design gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

10.2 Retourzendingen van goederen worden in beginsel uitgesloten en niet door Smash Design geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met haar vooraf gegeven toestemming en met door haar in rekening gebrachte verwerkingskosten. Indien Smash Design toelaat, dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van Smash Design aan de wederpartij een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 7 kalenderdagen vanaf de datum van toekenning. De eventuele retourzending dient aangetekend plaats te vinden in de ongeopende, originele verpakking, zonder gebreken en vrij van schade, labels, stickers, etc. De wederpartij draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. De wederpartij dient dan ook het bewijs van retourzending te bewaren. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Smash Design, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de wederpartij en heeft Smash Design het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

10.3 De goederen welke op grond van bijzondere wensen van de klant zijn besteld, zoals bedrukte goederen, worden aangemerkt als ‘speciale bestellingen’. De ‘speciale producten’ en ‘speciale bestellingen’ kunnen niet worden geruild of gecrediteerd.

10.4 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

10.5 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 5 kalenderdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Smash Design is nimmer verplicht tot vergoeding van directe of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/
of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Smash Design. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 Smash Design is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derde aan de wederpartij of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval aan Smash Design toerekenbare opzet of grove schuld.

11.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden door Smash Design geleverde goederen, is Smash Design niet aansprakelijk.

11.4 De wederpartij vrijwaart Smash Design en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Smash Design geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Smash Design en/of door haar ingeschakelde derden.

11.5 De aansprakelijkheid van Smash Design uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

11.6 Eventuele aanspraken wegens kennelijke gebreken vervallen wanneer de klant deze niet binnen 4 kalenderdagen na afname reclameert.

11.7 Smash Design’s aansprakelijkheid ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie wordt uitgesloten.

Artikel 12. Garantie
12.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Smash Design bij een aantal producten gedurende een nader overeen te komen periode garantie met betrekking tot de door haar geleverde producten.

12.2 De garantie met betrekking tot de door Smash Design geleverde zaken beperkt zich, zowel wat betreft de inhoud als de duur ervan, mede tot de door de fabrikant toegekende garantie.

12.3 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

12.4 De garantie vervalt eveneens, indien de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

12.5 De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik wordt gemaakt van het geleverde.

12.6 Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Smash Design niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 13. Overmacht
13.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

13.2 Indien naar Smash Design’ s oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

13.3 Is naar Smash Design oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

13.4 Smash Design is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

13.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 14. Bescherming gegevens
De wederpartij wordt hierbij medegedeeld dat Smash Design de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens te allen tijde vertrouwelijk zal behandelen en tenminste beschermen overeenkomstig Nederlands recht.

Artikel 15. Reclamemateriaal

De wederpartij geeft hiermede zijn uitdrukkelijke toestemming eventueel reclamemateriaal van Smash Design te willen ontvangen, zonder voorafgaande uitnodiging daartoe.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle geschillen tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de Wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar de keuze van Smash Design, tenzij anders is overeengekomen.!